כיצד מתנהל תיק ניירות ערך על ידי פיטנגו ?

ניהול תיק ההשקעות מתבצע בחשבון ניירות ערך האישי של הלקוח, בבנק שלו. הלקוח מייפה את כוחה של פיטנגו לנהל את חשבונו בחתימה על טופס של הבנק המיועד לכך.
ייפוי הכוח מאפשר לנהל את תיק ההשקעות באמצעות קניה ומכירה של ניירות ערך. לפיטנגו אין זכות משיכה מהחשבון למעט דמי הניהול.

מהן הפעולות הנדרשות להתחלת הפעילות ?

בסיום פגישת השקעות וברור צרכיו של הלקוח, ייחתם הסכם בין הלקוח לבין פיטנגו הקובע את תנאי ההתקשרות, מדיניות ההשקעות ותנאים נוספים על פי דרישות חוק הייעוץ.
הלקוח יפתח בבנק חשבון מנוהל, יחתום על טופס ייפוי כוח לפיטנגו ויעביר לחשבון מזומן ואו ניירות ערך.
מרגע זה תוכל פיטנגו לנהל את תיק ההשקעות.

מהו הסכום המינימאלי לניהול תיקי השקעות בפיטנגו ?

הסכום המינימאלי הוא 400,000 ₪.

האם ניתן למשוך ולהפקיד מזומן או ניירות ערך במהלך תקופת הניהול ?

הלקוח יכול לבצע משיכה או הפקדה של מזומן או ניירות ערך בכל עת. כדאי שיודיע על כך מראש לפיטנגו כדי שהפעולה הרלוונטית תילקח בחשבון על ידי מנהל תיקי ההשקעות.

האם צריך להתחייב לתקופה מסוימת בניהול תיק ?

אין כל התחייבות לתקופה, התיק מושקע בניירות ערך סחירים, ניתן למכור אותו בכל עת בכפוף לתנאי הבורסה ביום המכירה. מומלץ טווח השקעה של לפחות שנה בניהול תיק השקעות.

מה העלויות הכרוכות בניהול תיק השקעות ?

דמי ניהול לפיטנגו – בשיעור מוסכם בין פיטנגו ללקוח. כמו כן נהנים תיקי ההשקעות מהסדרים מיוחדים שיש לפיטנגו עם הבנקים.

האם יש ללקוח מחויבות כלשהי כלפי פיטנגו ?

ללקוח אין מחויבות כלפי פיטנגו. הלקוח יכול להפסיק את ניהול התיק בכל עת.

כיצד מתעדכן הלקוח על מצב תיק ההשקעות המנוהל ?

חשבון ההשקעות המנוהל הוא חשבון הבנק של הלקוח לכל עניין ודבר, לכן כל הדיווחים השוטפים על כל פעולה בחשבון ממשיכים להישלח ללקוח על ידי הבנק. כמו כן קיימת האופציה לעדכון דרך האינטרנט.
בנוסף, מקבלים לקוחות תיקי ההשקעות דיווח חודשי מפורט מפיטנגו הכולל: מצב התיק כולל פירוט ניירות הערך לסוף החודש, הפעולות שהתבצעו בחשבון במהלך החודש ותשואת התיק בחודש שחלף ובאופן מצטבר מתחילת השנה.